Wydruki A4 KOLOR

Parametry: Dostępny
  Polecamy
Własne zdjęcia: Tak, od 1 do 20x
Własny napis: Tak
Wyślij mailem: fotolab@studio-witek.pl PROMOCJA ograniczona czasowo
Cena:2,00 zł 0,80 zł (netto: 0,80 zł)
 

KOLOR w cenie 0,80gr od 500 strony

BŁYSKAWICZNE DRUKUJEMY

na papierze 80g, grubszy 250g + 0,50gr

A4 - Druk / Ksero

A3 + 100% ceny A4

1-9         (2,00zł)

10-49     (1.50zł)

50-99     (1,25zł)

100-199  (1,00zł)

200-299  (0,95zł)

300-399  (0,90zł)

400-499  (0,85gr)

500 --->  (0,80gr)

Mail do wysyłki dokumentów: fotolab@studio-witek.pl

Przez stronę można wrzucić jeden załącznik textowy lub graficzny do 20szt

Dziekujemy.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

**** PRACUJEMY ****

Poniedziałek - Piątek

9:05 - 17:00

Sobota

9:10 - 13:00

Zamówienia

OnLine 24/7

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Fuji Jedwabisty ...0,30 PLN
10x15 (Fuji Jedwabist...0,35 PLN
13x13 (Fuji Jedwabisty...0,75 PLN
13x18 (Fuji Jedwabisty...0,75 PLN
15x15 (Fuji Jedwabisty...1,00 PLN
15x20 (Fuji Jedwabisty...1,00 PLN
15x21 (Fuji Jedwabisty...1,00 PLN
15x23 (Fuji Jedwabisty...1,00 PLN
15x30 (Fuji Jedwabisty...1,75 PLN
18x25 (Fuji Jedwabisty...2,50 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero
-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGczCCBVugAwIBAgIQHPzicbQ5vgTALW43Wd9x2TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhTELMAkGA1UE BhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMuQS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1 bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTEpMCcGA1UEAxMgQ2VydHVtIERvbWFpbiBWYWxpZGF0 aW9uIENBIFNIQTIwHhcNMjIwMTEyMDkyOTMyWhcNMjMwMTEyMDkyOTMxWjAaMRgwFgYDVQQDDA9z dHVkaW8td2l0ZWsucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCxJYp34N+uTgo5 pvoolAWWkS3KDDWgL96ZmoEzBXPu6diudgkqogL58ob4goywb+kcV39BkzA4V+nWy/gWb2F1rVff 9f52i79+KZoFXP0M+pEXW83z6DtDCmXl4Odv3S7jhrDYP3Ei0th3S6tdaXq5eQxe29/EjhLZaOPG esBovHIlVLgDxZCiLvmB8w9H5foyRwXIDZjEeB4853O8XGX29UkNoZ+httKFlZkr03ZlhNZwvAOT P5rjgyJYX2+hm3LqehPdjTE10/RRjJwvQaGgqjsWgsq7w4Vs0tbm/5ahBJ0hzO4Ugqmz3Y3xNR5u 8oDgqQExgxc5AUe0G5+pF3LNAgMBAAGjggNHMIIDQzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMDIGA1UdHwQrMCkw J6AloCOGIWh0dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL2R2Y2FzaGEyLmNybDBxBggrBgEFBQcBAQRlMGMw KwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9kdmNhc2hhMi5vY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYIKwYBBQUHMAKG KGh0dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9kdmNhc2hhMi5jZXIwHwYDVR0jBBgwFoAU5TGt vzoRlvSDvFA81LeQm5Du3iUwHQYDVR0OBBYEFBfDTdJ0CLsi+zNgAGMC5aBXDrHLMB0GA1UdEgQW MBSBEmR2Y2FzaGEyQGNlcnR1bS5wbDBLBgNVHSAERDBCMAgGBmeBDAECATA2BgsqhGgBhvZ3AgUB AzAnMCUGCCsGAQUFBwIBFhlodHRwczovL3d3dy5jZXJ0dW0ucGwvQ1BTMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwLwYDVR0RBCgwJoIPc3R1ZGlvLXdpdGVr LnBsghN3d3cuc3R1ZGlvLXdpdGVrLnBsMIIBfgYKKwYBBAHWeQIEAgSCAW4EggFqAWgAdwBvU3as MfAxGdiZAKRRFf93FRwR2QLBACkGjbIImjfZEwAAAX5NnvymAAAEAwBIMEYCIQDuFGc5Q7eK3RTD Fn3iGHOLOCL5bSClWbfKLTobVNHgtwIhAPPsWBuBERImAWouYM+PC08xfCETchYklYprHW+xWrkq AHUAVYHUwhaQNgFK6gubVzxT8MDkOHhwJQgXL6OqHQcT0wwAAAF+TZ78zgAABAMARjBEAiBnXR9N Mu5j9rrQiDzzwB3PlF4j8+Kj2EnkvQwQz5QwWgIgcQEnCuk4f7U/Rr3uAS3yuciWxCRqSsJ+W/o+ Ot8zWQAAdgCt9776fP8QyIudPZwePhhqtGcpXc+xDCTKhYY069yCigAAAX5NnvyjAAAEAwBHMEUC IQCOT1KUI7k0wm/Ou/CHI9KR5jadNJxrfy02iB7ifyZG9QIgOsoq+bdmSZQxKox4Z0+bN9GpEXNc U4lxM06E87Ql2BMwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJ+Kx86h+t+i6kBGqFRsdmrsCRRSqIyiHqWP 8njTGZf8B0yiecirsBxkLVM0AK3n3RGghaY+UdwqKsuJZwIkrPmFpu2t0kAgbAq+bcMp53ely9TY 6HYDn7uDp3Ey3vL/OmdeNjhy1cWa1Qb6t1dGpB44bl3SyZhGsCME3pQsCPEWMjtuC2emEaHFYFcN 1hNZ3MkOrq+1oVO8Y3I+v4EFSo5bXcLt6ItG4QdVDbL4jrB+9NBEmO68NfJq62zXptflwJppmNhi fKjYBhFArfdXolre78GUTKZyiHPMAKMcM2TOLYqzWIYC9pzGCxH3Dyr1fYah8hoCKV9rrK0zaM4l HzI= -----END CERTIFICATE-----